World SSTV View G7GYM

ITU Zone: 27 Brighton Uk
Notes::