World SSTV View K2RHK

ITU Zone: 8 New York New York Usa
Notes: