World SSTV View KP4IA

ITU Zone: 11 Toa Alta Puerto Rico
Notes: 14.230 MHz, SDR Receiver, Skyloop Antenna, Analog SSTV, Auto Slant off.