World SSTV View VK2GHO

ITU Zone: 59 Sydney Australia
Notes: